Life coaching

Lični trening ili life coaching se definiše kao razvojni proces tokom koga se osoba osnažuje i dobija savete kako da napreduje i ostvaruje lične i profesionalne ciljeve. Ukratko, tokom životnog treninga, klijent dobija pomoć da stigne od tačke A do tačke B—odnosno, od mesta gde je u životu sada do mesta gde želi da bude. Životni trener (life coach), najčešće osoba koja ima neku vrstu psihoterapijske edukacije, pokušava da na najbolji mogući način motiviše i podrži klijenta u ostvarivanju njenih ili njegovih životnih ciljeva.

Uz pomoć životnog treninga, klijentu postaje jasno šta zaista želi od života, koje su to barijere da postigne ono što želi (i šta ga to zadržava od napredovanja), kao i da preduzme konkretne akcije u smeru ostvarivanja njenih vizija i ispunjenju potencijala. Serijom kratkih intervencija, u ograničenom vremenskom periodu, klijent dolazi do akcionog plana koji će mu pomoći da prevaziđe konkretne prepreke i ostvari unapred zadate ciljeve.

Na širem planu, životni trening pomaže osobi da krene napred, i da pronađe ispunjenje, uspeh, sreću i blagostanje. Otklanjanje prepreka i barijera koje su uzrokovale da se „zaglavimo“ ili „ukočimo“ u negativnim ciklusima iskustva koja se neprekidno ponavljaju je jedan od najvažnijih koraka u smeru pozitivne promene. Za razliku od psihoterapije, life coaching je obično vremenski kraći i ograničen, a life coach i klijent su najviše usmereni ka budućnosti. Elaboracija prošlosti se događa samo u cilju postizanja jasnoće budućih ciljeva i što boljeg definisanja potencijalnih teškoća na putu ostvarivanja tih ciljeva.

Važno je napomenuti da životni trening nije davanje saveta kako da se ponašamo i šta da radimo u životu, nego pažljivo slušanje klijenta, postavljanje pravih (dubinskih) pitanja i postepeno otkrivanje istinskih potencijala osobe u pronalaženju sopstvenog životnog puta. U stvari, life coaching će vam pomoći da uravnotežite svoj život sa onim što jeste i onim što želite od života—jednom rečju, da postanete najbolja verzija sebe.